LAO ĐỘNG

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ/kỷ luật lao động/tiền lương…..

  • Tư vấn giải quyết các trường hợp kỳ luật lao động:
  • Tham gia đàm phán/giải quyết/khiếu nại: Các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động; kỷ luật lao động; tiền lương, bảo hiểm xã hội….
  • Khởi kiện tranh chấp về lao động: Tư vấn và thực hiện các thủ tục khởi kiện tại Tòa án; tham gia giải quyết các tranh chấp lao động khi có yêu cầu.