NGÂN HÀNG


  • Tham gia giải quyết các tranh chấp giữa cá nhân, tổ chức với các tổ chức tín dụng về hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp bao gồm: đàm phán phương án trả nợ; tham gia tố tụng tại Tòa án; tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản thế chấp tại Cơ quan Thi hành án.
  • Tư vấn hướng dẫn khách hàng thủ tục mua bán tài sản đang thế chấp để đảm bảo quyền lợi cho người mua…