THỪA KẾ

Tư vấn/Khai nhận/lập di chúc/tranh chấp thừa kế….

Chúng tôi bảo trợ pháp lý để thực hiện việc/vụ việc liên quan đến thừa kế:

  • Thủ tục khai nhận di sản thừa kế: Bất động sản; tiền gửi trong tài khoản Ngân hàng…
  • Lập di chúc để lại tài sản cho người thừa kế.
  • Tham gia giải quyết tranh chấp thừa kế: Khiếu nại/ khởi kiện tranh chấp liên quan đến thừa kế….