KINH TẾ

Hợp đồng kinh tế/HĐ hợp tác kinh doanh/đăng ký nhãn hiệu….

  • Bảo trợ pháp lý trong việc soạn thảo, ký kết hợp đồng.
  • Bảo trợ pháp lý trong các tranh chấp hợp đồng tại Tòa án/Trọng tài kinh tế…
  • Các bảo trợ pháp lý khác liên quan đến giao dịch trong kinh doanh như: Nhượng quyền, đăng ký nhãn hiệu, kiểu dangs công nghiệp….