Luật sư tại Tòa án trong vụ án hành chính như bồi thường, cưỡng chế, xử phạt vi phạm hành chính

  • Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng trong việc khiếu nại các quyết định hành chính/hành vi hành chính theo quy định pháp luật: soạn thảo đơn khiếu nại; tham gia cùng khách hàng làm việc với các cơ quan hành chính…
  • Luật sư tham gia bảo vệ trong các vụ án hành chính như: Khởi kiện quyết định hành chính; hành vi hành chính… theo quy định pháp luật.